Ochrana osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov

I.Základné ustanovenia

1.   Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajovv znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je Barbora Škodová,IČO. 48 0817 736, so sídlom Bratislavská 29, 917 02 Trnava, ďalej len: „prevádzkovateľ“). 

2.     Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú: adresa: Bratislavská 29, 917 02 Trnava, email: stylebybaska@gmail.com, telefón: 0949 118 149

3.     Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej aleboidentifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou jefyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom naurčitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje,sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkovfyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrne j alebospoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

4.     Zodpovednou osobu pre ochranu osobných údajov je:Kontaktné údaje: Barbora Škodová, tel: 0949118 149, email: stylebybaska@gmail.com

II.Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

1.   Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.

2.   Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačnéa kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

III.Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

1.   Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona 

2.   Účelom spracovania osobných údajov je:·    

Vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky(meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,

Účelom spracúvania osobných údajov je:

1.    Vystavenie daňového dokladu -faktúry, v zmysle zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, § 71 ods. 2pism. b).


2.    Doručenie tovaru a identifikácia kupujúceho alebo oprávnenej osoby pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru,


3.    Potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru,


4.    Evidencia osôb registrovaných prostredníctvom e-shopu,


5.    Evidencia objednávok a kúpnych zmlúv pre vybavovanie prípadných reklamácií,

 IV.Doba uchovávania osobných údajov

1.   Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje·       
 po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu).  

2.   Po uplynutí doby uchovávania osobných údajovprevádzkovateľ osobné údaje vymaže. 

V.Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

·Príjemcovia osobných údajov sú osoby·       
 Podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,·       
 zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu (Shoptet) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu, 


1.   Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údajedo tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.  

VI.Vaše práva

1.   Za podmienok stanovených v Zákone máte

  • právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21Zákona,
  • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
  • právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,·
  • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa§ 27 Zákona,
  • právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,

2.   Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII.Podmienky zabezpečenia osobných údajov

1.   Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

2.   Prevádzkovateľ prijal technické opatrení k zabezpečeniu dátových úložísk (heslá, antivírusový program) a úložísk osobných údajov v listinnej podobe,


3.   Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

1.   VIII.Záverečné ustanovenia

1.   Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

2.   S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate


3.   Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la. 


Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25.5.2018.